Vi är judiska medborgare i europeiska länder och är involverade i våra respektive länders politiska och sociala liv. Vilka personliga vägar vi än valt att följa utgör bandet till staten Israel en del av vår identitet. Vi är oroliga för framtiden och säkerheten för denna stat som vi är så fast förbundna med.

Ännu en gång är Israels existens i fara. Vi vet att faran inte enbart utgörs av hot från landets yttre fiender utan också av ockupationen och den fortsatta utökningen av bosättningar på Västbanken och i de arabiska kvarteren i östra Jerusalem. Detta är ett politiskt och moraliskt misstag som ger näring åt en fullständigt oacceptabel minskning av Israels legitimitet som stat.

Därför har vi beslutat att agera på grundval av följande principer:

  1. Israels framtid är beroende av att fred uppnås med det palestinska folket enligt principen ”två folk,två stater”. Som vi alla vet är detta en brådskande angelägenhet. Snart kommer Israel att ställas inför två lika förfärliga val, nämligen att antingen bli en stat där judar kommer att bli en minoritet i sin egen stat eller att inrätta ett styre som skulle vara vanhedrande för Israel, förvandla landet och leda till inbördeskrig.
  2. Det är därför av grundläggande vikt att Europeiska unionen och Förenta staterna utövar påtryckningar på båda parter och bistår dem med att uppnå ett rimligt och snabbt slut på den israelisk-palestinska konflikten. Europa har mot bakgrund av sin historia ett stort ansvar i denna region i världen.
  3. Det slutgiltiga beslutet måste fattas av det israeliska folket men vi judar i diasporan känner en solidaritet som tvingar oss att verka för att det beslutet blir det riktiga. Att ständigt okritiskt stödja den israeliska regeringens politik är farligt och tjänar inte Israels sanna intressen.
  4. Vi vill skapa en europeisk rörelse som kan låta alla få lyssna till förnuftets röst. Denna rörelse ska stå över partistrider och meningsmotsättningar. Dess syfte är att verka för att Israel överlever som en judisk och demokratisk stat något som är förbundet av upprättandet av en suverän och livskraftig palestinsk stat.

Vi uppmanar alla som är överens om dessa principer att underteckna denna maning och även uppmuntra andra att göra det.